23.3 C
Ιωάννινα
6 Ιουνίου 2023
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κρίσιμες παρατηρήσεις του Δήμου για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της λίμνης

Η εμπεριστατωμένη εισήγηση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που αφορά στην Παμβώτιδα έγινε αποδεκτή με ευρεία πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο και οι παρατηρήσεις της θα κατατεθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
Θέση της Δημοτικής Αρχής είναι πως η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο που όφειλε να εκπονηθεί εδώ και χρόνια ώστε να οδηγηθούμε στο απαραίτητο Προεδρικό Διάταγμα.
Τα λάθη, οι παραλείψεις και τα κενά που υπάρχουν θα πρέπει να διορθωθούν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. Οι προτάσεις του Δήμου και άλλων τοπικών φορέων είναι μείζονος σημασίας και θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους μελετητές στο τελικό κείμενο.
«Το Δημοτικό μας Συμβούλιο λαμβάνει έγκαιρα θέση και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Οφείλουμε να συμμετέχουμε στη συζήτηση. Η υπηρεσία μας έκανε μία άρτια δουλειά αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο» σημείωσε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου.
Τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου μελέτησαν και ανέλυσαν σημείο προς σημείο τις προτάσεις της ΕΠΜ και οι σημαντικότερες παρατηρήσεις που υιοθετήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι ακόλουθες:
1. Το περιεχόμενο της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 1650/86 που ισχύει όπως τροποποιήθηκε, όπου αναγράφεται ότι «…. εστιάζει στον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών, στις ζώνες που ορίζονται εντός αυτών, στην αναγκαιότητα ή μη θεσμοθέτησης περιφερειακών ζωνών, οικολογικών διαδρόμων, καθώς και στην πρόταση ρύθμισης δραστηριοτήτων και λειτουργιών και πρόβλεψης κατάλληλων μέτρων και δράσεων για τη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου κάθε προστατευόμενης περιοχής. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη εκπονείται για μία ή περισσότερες προστατευόμενες περιοχές και τίθεται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση.
Εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχουν στο περιβάλλον και ειδικότερα στο προστατευτέο αντικείμενο οι όροι και περιορισμοί δραστηριοτήτων που προτείνει, σε συνδυασμό με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές θα προκύπτουν από τις προτεινόμενες χρήσεις γης. Επιπλέον, εξετάζει τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων, περιλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης. ….».
Η ΕΠΜ & το ΣΔ προχώρησε στον καθορισμό χρήσεων γης, δραστηριοτήτων και όρων δόμησης που αποτελεί το περιεχόμενο του ΠΔ/τος που ακολουθεί.
Δεν καταγράφονται με σαφήνεια, οι πιέσεις που υφίστανται οι προστατευόμενες περιοχές και στοιχεία για να γίνει προσπάθεια περιορισμού των δραστηριοτήτων, έργων, χρήσεων γης, δεδομένου ότι η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει όλο το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων με έντονη κοινωοικονομική δραστηριότητα και επηρεάζει την ανάπτυξη της περιοχής στο σύνολο της.
2. Δυσκολίες και προβλήματα κατά την εφαρμογή του ΠΔ-59/2018
Όπως αναγράφεται και στην μελέτη, για την εφαρμογή του ΠΔ 59/2018 προέκυψαν δυσκολίες στην αντιστοίχηση των δραστηριοτήτων με τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις επί μέρους ζώνες.
Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι για τις ζώνες του άρθρου 14β (προστασίας της φύσης, ΖΠΦ) και 14γ (διατήρησης οικοτόπων και ειδών, ΖΔΟΕ) ορίζεται ρητά ότι επιτρέπονται μόνο ορισμένες ή όλες από τις επιτρεπόμενες χρήσεις, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα καθορισμού άλλων κατηγοριών χρήσεων γης.
Κατά την άποψη των μελετητών την οποία αποδέχεται και η υπηρεσία θα προκύψει πρόβλημα ειδικά στην ΖΔΟΕ, στην διαδικασία αδειοδότησης για τις χρήσεις:
• νέες κατοικίες
• ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (γίνεται συνεχής συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου)
• ανέγερση νέων θρησκευτικών χώρων
• τουριστικά καταλύματα
• ΜΜΜ στην ΖΔΦ
• τουρισμός της υπαίθρου
• στις πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις, θαλάσσια αναψυχή, νέα χρήση επιστήμη αναψυχή, νέα χρήση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και οριοθέτησης ρεμάτων, νέα χρήση για αρχαιολογικές ανασκαφές, κ.λ.π.
Στην ζώνη 14δ, Βιώσιμη Διαχείριση Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ), στο ισχύον ΠΔ-59/2018 ορίζεται ότι επιτρέπονται «οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται από τις ειδικές χρήσεις του άρθρου 1, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει.
Ορίζει δε ότι δεν μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
(23) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης.
(43) Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.
Επίσης, οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων μπορούν να περιλαμβάνονται σε ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων μόνον εφόσον βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισμού:
(4.2) Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις.
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/Συνεδριακά κέντρα
(10.5) Εμπορικά κέντρα.
(10.6) Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα)
(26.1) Αεροδρόμια
(31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευ

Related posts

Ένα θανατηφόρο τροχαίο τον Μάιο του 2023

Κώστας Γεωργιάδης

Είχε δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ ημεδαπής

Το Σάββατο το Θεσπρωτός-Αλμωπός