29.2 C
Ιωάννινα
24 Ιουνίου 2021
ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Τέλη Μαρτίου οι αρχαιρεσίες στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου

kleisto

Την ημερομηνία για την Τακτική Γενική της Συνέλευση, που θα έχει ως βασικό θέμα τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, ανακοίνωσε η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Στέλνοντας τη σχετική πρόσκληση στα σωματεία-μέλη της με δικαίωμα ψήφου γνωστοποιεί ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (εθνικό ομοσπονδιακό κέντρο και αίθουσες προθέρμανσης 8-9) και ότι σε περίπτωση, που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία, θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Η ομοσπονδία σημειώνει ότι οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του προέδρου του Δ.Σ., των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβληθούν έως και την 12η Μαρτίου και ώρα 15:00 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@httf.gr). Επίσης, η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανάρτησε στην ιστοσελίδα της (httf.gr) προσωρινό κατάλογο 56 σωματείων με δικαίωμα ψήφου (μέχρι την έγκριση του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, οπότε θα καταστεί οριστικός), όπως και την εγκύκλιο που συνέταξε με θέμα «τρόπος γνωστοποίησης των αρχαιρεσιών των σωματείων – μελών, της συγκρότησης των Διοικητικών τους Συμβουλίων σε σώμα και του ορισμού των αντιπροσώπων τους».

Αναλυτικά η πρόσκληση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης προς τα σωματεία-μέλη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχοντας υπόψη:

$1 I. Το Ν. 4726/2020 (ΦΕΚ 181/Α/18-9-2020 ) όπως αυτός ισχύει

$1 II. Το Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 181/Α/17-6-1999) όπως αυτός τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα

$1 III. ToN. 4115/2015 και ιδία το άρθρο 138 παρ.7 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ.4 του Ν. 4726/2020.

$1 IV. Το ισχύον καταστατικό της ομοσπονδίας μας στα άρθρα που δεν αντίκεινται ως προς το περιεχόμενό τους με το Ν. 4726/2020.

$1 V. Την υπαρίθμ. 65/19-1-2021 απόφασή του ΔΣ (θέμα 4ο).

Κ Α Λ Ε Ι

Τα Σωματεία – Μέλη της με δικαίωμα ψήφου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26η Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Εθνικό ομοσπονδιακό κέντρο ΕΦΟΕπΑ (αίθουσες προθέρμανσης 8-9, επί της Λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου 1 (Είσοδος Δημοσιογράφων)

*Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τόπο διεξαγωγής της Γ.Σ. εφόσον υπάρξουν διαφορετικά υγειονομικά δεδομένα ή καινούργια μέτρα κατά covid 19. Σε αυτή την περίπτωση θα ορισθεί διαφορετικός χώρος διεξαγωγής , εντός Αττικής και τα σωματεία θα ενημερωθούν το αργότερο πέντε ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γ.Σ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 10 παρ. 4 ισχύοντος καταστατικού ΕΦΟΕπΑ).
Εκλογή 2 μελών Εφορευτικής Επιτροπής και ισαρίθμων αναπληρωματικών τους τα οποία μετά του διορισμένου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών Δικαστικού Αντιπροσώπου ως Προέδρου της συγκροτούν την 3μελή Εφορευτική επιτροπή για όσες ψηφοφορίες διεξαχθούν στο πλαίσιο των θεμάτων της παρούσας ημερήσιας διάταξης (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 4726/2020).
Υποβολή διοικητικού απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 24-09-2016 έως και 25-03-2021. (άρθρο 11, παρ. 3, εδ. 1, ισχύοντος καταστατικού Ε.Φ.Ο.Επ.Α.).
Υποβολή οικονομικού απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 και από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως και 28 Φεβρουαρίου 2021 ( άρθρο 11, παρ. 2 ισχύοντος καταστατικού Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)
Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα ως άνω χρονικά διαστήματα (από 1/1/2020 έως 31/12/2020 και από 1/1/2021 έως και 28/2/2021) (άρθρο 3, παρ.3, εδ.2 του ισχύοντος καταστατικού Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)
Τοποθετήσεις, ερωτήσεις, διευκρινίσεις μελών Γ.Σ. για τα θέματα της παρούσας ημερήσιας διάταξης με α/α 3 και 4.
Διενέργεια φανερής ψηφοφορίας με ανάταση των χειρών για την απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα ως άνω χρονικά διαστήματα που αφορούν στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό ((άρθρο 11 παρ. 2 του ισχύοντος καταστατικού Ε.Φ.Ο.Επ.Α.).
Αρχαιρεσίες με μυστική μετά κάλπης και ψηφοδελτίων ψηφοφορία, για την εκλογή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, 10 τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μετά πέντε (-5-) αναπληρωματικών μελών αυτού (άρθρο 6 παρ.1 Ν.4726/20) και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής μεθ’ ενός (-1-) αναπληρωματικού μέλους αυτής.
Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη και ψηφοδέλτια για την εκλογή ενός (-1-) τακτικού εκπροσώπου και ενός (-1-) αναπληρωματικού του για την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ο.Ε.) για την τριετία 2021-2024.(άρθρο 7 παρ.4 Ν 4726/20 & άρθρο 5 παρ.3 και 4 ισχύοντος καταστατικού Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)
Τροποποίηση ισχύοντος καταστατικού Ε.Φ.Ο.Επ.Α. με σκοπό την εναρμόνισή του με διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 & 24 του Ν 2725/1999 όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 5, 6 &7 του Ν 4726/20

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατά το νόμο και το ισχύον καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα 27 Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Στη Γενική Συνέλευση της 26/3/2021 ή της τυχόν επαναληπτικής της, την 27/3/2021, θα εφαρμοστούν τα τότε ισχύοντα υγειονομικά πρωτοκόλλα προστασίας κατά covid 19.

Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής της ΓΣ της 26/3/2021 ή της τυχόν επαναληπτικής της, την 27/3/2021 με φυσική παρουσία των μελών της λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων, η ΓΣ θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν4764/2020 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ήθελε νομοθετηθεί στο χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας έως την διεξαγωγή της ΓΣ.

Στις 11/2/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν 4726/20 η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. θα υποβάλλει προς έγκριση στην ΓΓΑ κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ της 26/3/2021 ή της τυχόν επαναληπτικής της, την 27/3/2021.

Ο κατάλογος που οριστικά θα εγκριθεί από την ΓΓΑ των εχόντων δικαίωμα ψήφου Σωματείων – μελών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας την 11η Μαρτίου 2021 (Ν.4726/20, άρθρο 5, παρ.3)

Τα σωματεία – μέλη που αναφέρονται στον συνημμένο κατάλογο υποχρεούνται να δηλώσουν τον τακτικό και αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους μέχρι την 10η Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 (άρθρο 7 παρ. 2 ισχύοντος καταστατικού Ε.Φ.Ο.Επ.Α.). Τόσο ο τακτικός όσο και ο αναπληρωματικός εκπρόσωπος του δικαιουμένου ψήφου σωματείου , ΠΡΕΠΕΙ οπωσδήποτε να είναι μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου (άρθρο 7, παρ. 1 Ν 4726/2020) τούτου αποδεικνυόμενου με απόσπασμα Γ.Σ. και πρακτικού συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. υπ΄αριθμ. 4 / 2141/20-10-2020, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου του ΔΣ, των μελών του ΔΣ , και της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβληθούν έως και την 12η Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@httf.gr). Οι υποψήφιοι για όλα τα ως άνω αξιώματα υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για συγκεκριμένο αξίωμα η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του σωματείου τους ότι είναι τακτικά μέλη με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψήφιους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ. Η υποψηφιότητα στην ΕΟΕ δεν αποκλείει την υποψηφιότητα στα καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας.

Υποψήφιος να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας έχει μόνο μέλος σωματείου – μέλους της Ομοσπονδίας που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται εφόσον το σωματείο του έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ. (άρθρο 5. παρ.4 Ν4726/20). Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (άρθρο 5. παρ.4 της ισχύοντος καταστατικού Ε.Φ.Ο.Επ.Α.).

Ισχύουν σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν 4726/20 τα κωλύματα για την εκλογή σε καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 . Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα (άρθρο 7 παρ2 Ν 4726/20).

Related posts

Όριο για το Ευρωπαϊκό Κ23 στα Δρόμεια 2021

Κώστας Γεωργιάδης

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Costa Navarino, ανακοινώνουν το πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course

Κώστας Γεωργιάδης

Με επιτυχία ο 3ος Grammos Mountain Run 2021

Κώστας Γεωργιάδης